Reklamačný poriadok.


Vážený spotrebiteľ,
Ďakujeme Vám že ste si zakúpili náš tovar, na ktorý sa poskytuje záruka na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jeho predaja. So zakúpeným tovarom sa vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vám bude po celú záručnú dobu slúžiť ako doklad pre prípadné reklamácie. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho súčasne s dokladom o zakúpení tovaru. Bez záručného listu nemožno preberať ani uznať akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie jednotlivých druhov tovaru. Pri nedodržaní zásad ošetrovaní uvedených v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.


Ošetrovanie a údržba kabelky

 

1. NÁVOD NA POUŽITIE:

- Chráňte pred mechanickým poškodením, roztžením a odreninami na ostrých predmetoch

- Chráňte pred stykom s chemikáliami / kyseliny, rozpúšt'adlá, a pod./

- Chráňte pred otvoreným ohňom a priamymi účinkami tepelného zdroja

- Chráňte pred premočením

- Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty a mrazom

- Nepreťažujte povolenú nosnosť / jednostranne ani bodovo /

- V žiadnom prípade neprať

Používajte ho na účel, na aký bol určený!

 

2. NÁVOD NA OŠETRENIE ekokože:

- 1-2 krát ročne ošetriť vhodným prípravkom

- Čistite navlhčenou handričkou a dosucha vytrieť

- Po zmoknutiu utrieť a voľne osušiť pri izbovej teplote

- Škvrny od pera odstraňovať vatovou tyčinkou namočenou v zmesi lieh - voda 1: 1

- Mastné škvrny / čerstvé / posypať magnéziom alebo kriedovým prachom, nechať 24 hodín účinkovať,

  prach jemne odstrániť

- Mokré škvrny nevytierame, nechať voľne uschnúť

- Farebné rozdiely a kresba materiálu nie sú chybou, ale potvrdzujú prírodný materiál

 

Poškodenie výrobku nedodržaním uvedených a všeobecne platných zásad nemôže byť predmetom reklamácie!

 


Podmienky reklamácie

 

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v e-shope, kde bol tovar zakúpený a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby odoslaním na adresu sídla firmy.

K reklamácii je potrebné predkladať len tovar vyčistený a zbavený nečistôt všetkých nečistôt v pevnej najlepšie v pôvodnej krabici.

Zníži sa tak riziko poškodenia kabelky pri preprave.

Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením o stave tovaru, kde je presne definovaná chyba reklamovaného predmetu Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká

.


Záruka sa vzťahuje na:


Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. Chýbajúca časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedené v záručnom liste.

Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, tj. Dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.


Chybou sa rozumie nedostatok na tovar, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. Prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.


Záruka sa nevzťahuje na:


Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru aj ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebovania počas záručnej doby. Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používanie.
Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.

Mechanické poškodenie tovaru.

Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:
Doklad o zakúpení plus záručný list
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistené, vysušený tak, aby posúdenie reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.
Upozorňujeme že záručný list je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručnej.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, tj. O čas, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď ako sa chyba prejaví.

Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:
Bezplatná záručná oprava
výmena tovaru
Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Upozorňujeme že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenie podľa tohto záručného listu, nebude sa brať prípadná reklamácia na zreteľ.

 

 

Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov s našimi kabelkami Grosso

.


Menu