Reklamační řád.


Vážený spotřebiteli,
Děkujeme Vám že jste si zakoupili náš zboží, na které se poskytuje záruka na výrobní vady ve lhůtě 24 měsíců od data jeho prodeje. Se zakoupeným zbožím se vám dostává do rukou i záruční list, který Vám bude po celou záruční dobu sloužit jako doklad pro případné reklamace. Záruční list pečlivě uschovejte av případě reklamace jej předložte současně s dokladem o zakoupení zboží. Bez záručního listu nelze přebírat ani uznat jakoukoliv reklamaci. Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů zboží. Při nedodržení zásad ošetřování uvedených v návodu nemůže být Vaše reklamace uznána.

Ošetřování a údržba kabelky

 

1. NÁVOD K POUŽITÍ:

- chraňte před mechanickým poškozením, roztžením a odřeninami na ostrých předmětech

- chraňte pred stykem s chemikáliemi /kyseliny, rozpouštedla, a pod./

- chraňte před otevřeným ohněm a přímými účinky tepelného zdroje

- chraňte před promáčením

- vyhýbejte se náhlym změnám teploty a mrazem

- nepřetěžujte povolenou nosnost /jednostranně ani bodově/

- v žádném případě neprat

Používejte ho k účelu, na jaký byl určen!

 

2. NÁVOD NA OŠETŘENÍ EKOKŮŽE:

- 1-2 krát ročně ošetřit vhodným přípravkem

- čistěte navlhčeným hadříkem a do sucha vytřít

- po zmoknutí otřít a volně osušit při pokojové teplotě

- skvrny od pera odstraňovat vatovou tyčinkou namočenou v směsi líh - voda 1:1

- mastné skvrny / čerstvé / posypat magnéziem nebo křídovým prachem, nechat 24 hodin účinkovat,

  prach jemně odstranit

- mokré skvrny nevytíráme, nechat volně uschnout

- barevné rozdíly a kresba materiálu nejsou vadou, ale potvrzují přírodní materiál

 

Poškození výrobku nedodržením uvedených a všeobecně platných zásad nemůže být předmětem reklamace!

 Podmínky reklamace

 

Případná reklamace musí být uplatněna v e-shopu, kde bylo zboží zakoupeno a to bez odkladu, nejlépe ihned po zjištění chyby odesláním na adresu sídla firmy.

K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěné a zbavený nečistot všech nečistot v pevné nejlépe v původní krabici.

Sníží se tak riziko poškození kabelky při přepravě.

Reklamaci kupující doloží písemným vyjádřením o stavu zboží, kde je přesně definována chyba reklamovaného předmětu Po uplynutí záruční doby nárok na reklamaci zaniká

.


Záruka se vztahuje na :
Výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. chybějící část výrobku ...), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje a to při dodržení účelovosti zboží, doporučeného způsobu ošetřování a údržby uvedené v záručním listě.

Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


Chybou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno, případně znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev, ...), pokud však příčinou tohoto stavu nebylo opotřebení zboží, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby.


Záruka se nevztahuje na:
Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součásti mající svůj původ v opotřebení během záruční doby. Opotřebení vlivem nesprávného výběru a používání.
Opotřebení v důsledku nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a údržby .

Mechanické poškození zboží.

Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzínu a jiných agresivních látek

Pro přijetí zboží k bezplatné záruční opravě je nutné doložit:
Doklad o zakoupení plus záruční list
Reklamované zboží musí být kompletní, řádně vyčištěné, vysušený tak, aby posouzení reklamace nebránily obecné zásady hygieny.
Upozorňujeme že záruční list je nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Bez záručního listu bude oprava účtována jako nezáruční.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu kdy bylo zboží v opravě, tj. o dobu, kdy je kupující povinen po skončení opravy zboží převzít. Uvedená lhůta je max. 30 dní a je vyznačena na reklamačním listě.

Kupující je povinen vadu nebo jiný rozpor s kupní smlouvou reklamovat ihned jak se chyba projeví .

Při uplatnění záručního práva se bude podle rozsahu chyby postupovat v následném pořadí:
Bezplatná záruční oprava
Výměna zboží
Odstoupení od kupní smlouvy.
Upozorňujeme že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržbě a ošetření podle tohoto záručního listu, nebude se brát případná reklamace na zřetel.

 

 

Přejeme Vám mnoho krásných zážitků s našimi kabelkami Grosso

.


Menu