Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti společnosti GROSSO BAG - Marián Zacharse sídlem Chmeľová dolina 27, 94901 Nitra, Slovenská republika, IČO: 43691412, (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující ") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách Prodávajícího www.kabelky-grosso.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetu.

 

I. Základné ustanovení

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající:

GROSSO BAG - Marián Zachar, IČ: 43691412 se sídlem Chmeľová dolina 27, 94901 Nitra, je společností zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl C, vložka číslo: 27441 / N

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI v Nitře pro Nitriansky kraj

Staničná 9, 949 01 Nitra
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024

 

Kupující:

Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická osoba, nebo právnická osoba, která si elektronicky objedná zboží prostřednictvím E-obchodu na www.kabelky-grosso.cz.

 

1.Pravé Kupujícího ve vztahu k Prodávajícímu vyplývající ze zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů zůstávají těmito VOP nedoktnuté.

2.Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na www.kabelky-grosso.cz a celková cena tohoto zboží, zpracovaný systémem E-obchodu.

3.Tovarom se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na www.kabelky-grosso.cz.

 

II. Objednávka

 

2.1Podmienkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých registračních formulářů.
2.2 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou neoprávněných osob bez přičinění Prodávajícího.
2.3 Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.
2.4 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@kabelky-grosso.cz.
2.5 Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
2.5.1 Identifikace Kupujícího, tj. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
2.5.2 Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;
2.5.3 Množství objednávaného zboží;
2.5.4 Způsob dodání zboží (doručení kurýrem GLS, doručení poštou případně osobní odběr v Nitře);
2.5.5 Adresa místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího) ;
2.5.6 Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoliv jeho zaměstnanec).
2.6 Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

 

III. Storno objednávky

 

3.1 Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím doručením.
3.2 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
V případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily). Prodávající si rovněž vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě pokud se kupující v minulosti dopustil jednání, kterým způsobil škodu nebo ztrátu prodávajícímu.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet neprodleně.

 

IV. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy

 

4.1 V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je podle § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů povinen odevzdat, je tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby trvat doba sedmidenní. Kupující však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 12 odst.. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisův.


4.2 Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do skončení doby pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly Kupujícímu dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu Prodávajícího, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odeslán.


4.3 Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží převodem na účet Kupujícího, včetně nákladů, které Kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a neměl vady .

 

4.4 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno zpět.

 

V. Cenové podmínky

 

5.1 Prodávající si vyhrazuje právo upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.kabelky-grosso.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na kabelky-grosso.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, pokud se na kabelky-grosso.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 Kč" nebo "1 Kč", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

VI. Poštovné a balné

 

6.1 Prodávající si poštovné a balné neúčtuje, pokud celková cena zboží v dané objednávce dosahuje mininálne hodnotu 865 Kč.


6.2 Prodávající si účtuje přepravní náklady 173 Kč (doručení kurýrem GLS) v případě, že celková částka za objednávku je nižší než 865 Kč .

 

VII. Platební podmínky

 

7.0 Platby se provádějí v Kč, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
7.1 PLATBA PŘI DODÁVKÁCH NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí kurýrovi;
7.2 PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM: Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží kurýrní službou, poštou případně osobně vyzvednut po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávky na účet prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

 

8.1 Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem k dostupnosti některých artiklů.


8.2 Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn emailem nebo sms notifikací.


8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby nebo pošty na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce. Kurýrní služba nebo pošta zanechá v případě opakovaného neúspěšného doručení zákazníkovi avízo o zásilce. V případě, že se zásilka nachází v depu kurýrní společnosti, je možné dohodnout její opětovné doručení bezplatně. V případě, že je zásilka vrácena Prodávajícímu, je po dohodě možné její opětovné zaslání. V takovém případě náklady na opětovné doručení zásilky Kupujícímu snáší Kupující.


8.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.


8.5 Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozený a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající neuzná případné pozdější reklamace z tohoto důvodu.


8.6 Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepení ochrannou páskou Prodávajícího Dopravce je povinen prodat zboží Kupujícímu po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody odpovídá dopravce.


8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

 

IX. Vrácení zboží

 

Kupující vyplní STORNO / SMĚNNÝ / REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ (dále jen "Formulář") v následujících případech:

9.1 Odstoupení od Kupní smlouvy v délce 180 dnů

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 180 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy a charakteristik. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Spotřebitel je zodpovědný za případné snížení hodnoty zboží. V praxi to znamená, že si kupující vyzkouší boty nebo kabelku doma av případě, že zjistí, že mu nesedí, vrátí tovar v původním stavu bez opotřebení.

9.2 Kupující vrací zboží, které si neobjednal

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím.

9.3 Kupující požaduje záměnu zboží v důsledku nevyhovujících parametrů zboží (velikost a / nebo barva)

V případě, že Kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nesedí z důvodu nevyhovující velikosti a / nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a / nebo velikosti, max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží lze uskutečnit pouze v případě, pokud to umožňují skladové zásoby Prodávajícího.

Kupující nehradí manipulační poplatek pokrývající náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží nese Kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře s požadovanými doklady as zbožím, který se má vyměnit.


Kupující má právo požadovat vystavení poukazu na nákup zboží na www.kabelky-grosso.cz v celkové hodnotě již zakoupeného zboží, který vrací Prodávajícímu bez uvedení důvodu a to max. do 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Kupující nehradí manipulační poplatek v souvislosti s vrácením zboží a vystavením poukazu Prodávajícím. Náklady na vrácení zboží nese Kupující.


Pokud Formulář není kompletně vyplněn nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen "Požadované doklady"), Prodávající vyzve telefonicky případně e-mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů.


9.4 Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a / nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu

Prodávajícího do 7 dnů od převzetí Formuláře a / nebo požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / záměny / reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.


9.5 Pokud spolu s vyplněným formulářem as Požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, zaměnit nebo reklamovat.


9.6 Zboží, které je předmětem vrácení / záměny musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení / záměny / reklamace snáší Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.


9.7 Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku, protože není před otevřením zásilky jasné, zda má kupující v daném případě nárok na odstoupení od smlouvy.


9.8 Celková částka za zboží, který byl vrácen Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, bude převedena na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 14 dnů ode dne převzetí požadovaných dokladů se zbožím, který se vrací.

 

X. Záruční podmínky a záruční doba

 

10.1 Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den předání zboží Kupujícímu.


10.2 Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložený záruční list.


10.3 Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Prodávajícího a úplně zaplacen.


10.4 Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží čistý, mechanicky nepoškozené, včetně požadovaných dokladů.


10.5 Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněný na www.kabelky-grosso.cz.

 

XI. Ochrana osobních údajů

 

11.1 Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.


11.2 Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona č.. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu. Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek av rozsahu stanoveném právními předpisy.


11.3 Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.


11.4 Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

 

XII. Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění

 

12.1 Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, jestliže nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
12.2 Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohli zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péčí, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.
12.3 V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.
12.4 Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

13.1 Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na kabelky-grosso.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.


13.2 Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z kabelky-grosso.cz.


13.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním takového oznámení na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.


13.4 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.


13.5 Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj souhlas s VOP Prodávajícího.

  

 

V Nitře dne 12.12.2019


Menu